Category: डॉ॰ महामाया प्रसाद विनोद

भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका _ अंक 01-03_जनवरी-मार्च 2022

भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका _ अंक 07-12_जुलाई-दिसंबर 2021

भोजपुरी सम्मलेन पत्रिका _ अंक 10-12 अक्टूबर-दिसंबर 2020_अंक 01-03 जनवरी-मार्च 2021

भोजपुरी सम्मलेन पत्रिका : अंक 07-09_जुलाई-सितम्बर 2019

भोजपुरी सम्मलेन पत्रिका : अंक 01-06_जनवरी-मार्च_अप्रैल-जून 2020 ( प्रो. ब्रजकिशोर स्मृति अंक )

अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन पत्रिका _ जन-मार्च २०१९

स्मारिका 2013 _ अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन